GUNT


It’s not about the device,
it’s the theory and didactics behind it.

Từ năm 1979, trải qua 40 năm phát triển, G.U.N.T. Gerätebau GmbH, đã sản xuất và cung cấp các hệ thống, thiết bị trong lĩnh vực đào tạo kỹ thuật cho các trường đại học, cao đẳng và các học viện nghiên cứu.

Với phạm vi hơn 1000 các bộ thí nghiệm trong danh mục sản phẩm, bao gồm các lĩnh vực sản xuất:

Và các Dịch vụ:

  • Xây dựng phòng thí nghiệm
  • Lắp đặt thiết bị / phòng thí nghiệm
  • Vận hành hệ thống/ thiết bị
  • Kiểm tra thiết bị
  • Đào tạo
  • An toàn

GUNT duy trì quan hệ đối tác với nhiều trường đại học hàng đầu trên thế giới và tạo chỗ đứng trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu. Điều này đã cho phép GUNT luôn duy trì vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực của mình và mở rộng phạm vi sản phẩm đào tạo của mình để mang lại lợi ích cho tất cả các cơ sở kỹ thuật trên thế giới.
www.gunt.de